نوازندگی هندپن کوک رمینور کورد ۹ نت

مشخصات هندپن

توضیحات ویدیو

نوازندگی هندپن کوک رمینور کورد ۹ نت

هندپن پین درام

هندپن پین دارم در تمامی مدل‌ها با دقت زیاد با توجه به معیارهای استاندارد جهانی تهیه تولید می‌شود